Olai - Skyss sin første sjølvkøyrande buss

Sjølvkøyrande buss i Førde

No kan du reise med ein sjølvkøyrande buss som vi har sett i trafikk i Førde.

Om bussen

Bussen køyrer ei 2 kilometer lang sløyfe mellom Concord og HVL/Campus Verftet på Ytre Øyrane.

Bussen går måndag til fredag mellom kl. 08 og 17, med om lag tre avgangar i timen i kvar retning. Det er gratis å reise med den. Bussen har sitjeplass til seks passasjerar, og den er lagt til rette for rullestolbrukarar.

På grunn av lading har bussen pause mellom ca. kl. 12 og 13. Bussen si køyretid vert påverka av anna trafikk i området, i tillegg til vêr og køyreforhold. Sidan bussen kan bruke ulik tid mellom dei to haldeplassane, kan vi ikkje sette opp nøyaktige rutetider. For deg som skal reise kan det vere nyttig å ta utgangspunkt i desse avgangstidene:

  • Frå Campus Verftet: Avgangar ca. kvar heile time, ti på halv og ti over halv.
  • Avgang frå Concord: Avgangar ca. ti over heile time, kvar halve time og ti på heile time.

Vi gjer merksam på at faktisk rutetid kan avvike frå desse tidene, og at tidene kan bli endra i løpet av prøveperioden.

Prøveprosjekt

Dette er eit prøveprosjekt der måla mellom anna er å lære om ny mobilitet og å involvere studentar og lokalt næringsliv. Prosjektet er samfinansiert av samarbeidspartnarane Skyss (prosjektleiar), Sunnfjord kommune, Høgskolen på Vestlandet (HVL), Helse Førde og sponsorane BKK og Enivest.

For at prosjektet skal gi oss mest mogleg innsikt og kunnskap, ønskjer vi at flest mogleg svarar på ei spørjeundersøking. Undersøkinga handlar om prøveprosjektet i Førde og sjølvkøyrande teknologi generelt.

Svar på undersøkinga vår her

Sidan dette er ei prøveprosjekt der vi testar ut teknologi, kan vi ikkje garantere at bussen er i drift i heile opningstida. Dette betyr blant anna at tilbodet er gratis og at reisegarantien ikkje gjeld.

Tryggleik er viktig

Bussen er programmert til å følgje ei gitt rute. Den er utstyrt med ei rekkje sensorar der det vert nytta både radar- og laserteknologi. Heile området rundt bussen blir kontinuerleg skanna. Dersom ein gåande, syklist, køyretøy eller andre objekt kjem for nært, vil bussen stoppe. Den sjølvkøyrande bussen vil ha lav fart, maks 16 km/t til å begynne med. Farten kan aukast etter kvart. I andre pilotprosjekt i Noreg er toppfarten 25 km/t.

Bussen har ein vert om bord, som kan overstyre bussen i situasjonar som bussen ikkje sjølv kan handtere. Verten kan også hjelpe og informere passasjerar.

Vy har kontrakten for busskøyringa. Bussen skal i første omgang køyre i Førde i fire månader. Etter piloten vil Skyss vurdere vidare bruk av sjølvkøyrande buss i rutetilbodet.

Fleire pilotar i Norge

Sjølvkøyrande teknologi er i stadig utvikling. Fleire aktørar har sett i verk testing og bruk av autonome køyretøy fleire stader i Norge, mellom anna i Stavanger, Oslo, Kongsberg, Drammen, Bærum, Trondheim og Herøya. Poenget med prosjekta er ikkje berre å teste sjølvkøyrande bussar på vegen, men også korleis ein kan få til god prosjektorganisering med fleire partar, gode forretningsmodellar, og å finne ut korleis ein kan utvikle nytteverdien for brukarar med ulike behov og i ulike geografiske samanhengar. 

Bussen heiter Olai

Den sjølvkøyrande bussen fekk namnet Olai etter ein namnekonkurranse. Bussen er kalla opp etter Førde sin første bussjåfør, Olai J. Farsund. Olai vart tilsett i Fjordenes Automobilselskap i 1913, ein av forløparane til dagens Firda Billag.

Namnet minner oss om Førde si lange transporthistorie, samstundes som vi heidrar både den første sjåføren i Førde og alle våre andre, dyktige bussjåførar. Sjølv om denne bussen kan køyre av seg sjølv, veit vi at bussjåførar kjem til å spele ei viktig rolle i mange år framover.

Fylkesordførar Jon Askeland og ordførar i Sunnfjord Olve Grotle om bord i den sjølvkøyrande bussen Olai.

Bildetekst: Fylkesordførar Jon Askeland og ordførar i Sunnfjord Olve Grotle var dei første som fekk reise med den nye bussen.

Webinar om autonom transport

Vi arrangerte webinar om autonom transport 16. september, i samband med opninga for den sjølvkøyrande bussen i Førde.

Her kan du sjå webinaret i opptak.

 

Har du spørsmål?

Kontakt Skyss: kunde@skyss.no

 

Del dette:

Language Norsk - Norwegian