Om Kringom

Då nye Vestland fylke såg dagens lys 1. januar 2020, vart samstundes Skyss (Hordaland) og Kringom (Sogn og Fjordane) slått saman til ei ny, felles mobilitetseining.

Mobilitetseininga har ansvar for buss, bybane, båt og ferje i heile Vestland fylke. Fylkestinget har seinare vedtatt at eininga skal heite Skyss. Oppgåva vår er å sikre at vi når dei politiske måla som fylkestinget set for kollektiv- og mobilitetstenestar. I Hordaland har vi hatt ein eigen kollektivstrategi, der det er definert at vi skal forbetre og vidareutvikle kollektivtilbodet gjennom å tilby:

 • betre tilbod der flest reiser
 • enkle reiser
 • effektive reiser
 • miljøvenleg drift

På sikt skal vi også tilby tenester for kombinert mobilitet, slik at ein kan reise meir eller mindre saumlaust med ulike transportmiddel for å kome seg fra A til B utan å nytte eigen bil.

I Sogn og Fjordane er det Regional transportplan som har lagt føringar for arbeidet, og her er det sett som mål at kollektivtilbodet skal nå flest mogleg.

I tida som kjem vil vi arbeide med å få klar ein felles mobilitetsstrategi for heile Vestland.

Til dagleg jobbar vi med å:

 • planlegge linjenett og rutetilbod
 • planlegge skoleruter og koordinere skoleskyss
 • informere om og marknadsføre tilbod og kundeløysingar
 • tildele kontraktar for køyring av buss, bybane, båt og ferjer gjennom anbodskonkurransar
 • gi kundeservice og ruteopplysning
 • vere eit samla kompetanseorgan for mobilitet og kollektivtrafikken i fylket
 • utvikle kombinerte mobilitetstenester

Samordning

Dei to tidlegare fylka har hatt mange ulike system for administreringa av kollektivtrafikken, som det er eit omfattande arbeid å samordne. Arbeidet med dette vil halde fram utover i 2021. Ein del av kundeløysingane og systema våre er difor enn så lenge litt ulike i dei to områda. Målet er at vi skal få felles løysingar for kundane i heile Vestland. Til dømes jobbar vi med å lage ei felles nettside og med å samordne reiseplanleggaren og systema for billettkjøp og billettprisar.

Leiargruppa i Skyss

Målfrid Vik Sønstabø – direktør, e-post: Malfrid.Vik.Sonstabo@skyss.no

Camilla Selch – leiar strategi og organisasjon, e-post: Camilla.Selch@skyss.no

Svein Book Dalsgård – leiar kundeopplevingar, e-post: Svein.Book.Dalsgard@skyss.no

Gudrun Einbu – leiar transporttilbod, e-post: Gudrun.Einbu@skyss.no

Karl Inge Nygård – leiar kontrakt, e-post: Karl.Inge.Nygard@skyss.no

Kari Steinsland – leiar mobilitetstenester, e-post: Kari.Steinsland@skyss.no

Knut Peder Eriksen - kst. leiar digitale tenester, e-post: Knut.Peder.Eriksen@skyss.no

Knut Peder Eriksen - leiar økonomi og administrasjon, e-post: Knut.Peder.Eriksen@skyss.no

Politisk styring

Skyss, som Kringom no er ein del av, er ei eining i Vestland fylkeskommune. Fylkestinget i Vestland fylkeskommune er det øvste styret og avgjer budsjettet til mobilitetseininga. Mobilitetseininga skal sikre at vedtekne strategiar og tiltak blir sette i verk for å nå dei politiske måla.

Her finn du politiske saker på Vestland fylkesting 

Les meir om Vestland fylkeskommune her

 

Slik er kollektivtrafikken organisert

Skyss, som Kringom no er ein del av, planlegg rutetilbodet for buss, bybane, båt og ferje i Vestland fylke. Sjølve transporten vert utført av trafikkselskap etter anbodskontraktar som er inngått med Skyss etter konkurransar. Skyss måler kvaliteten i tilbodet og følgjer opp kontraktane og trafikkselskapa.

Der tilbodet er anbodsutsett i såkalla bruttokontraktar, har Skyss ansvar for billettsystem, marknadsføring, ruteinformasjon og kundesenter. I område som har nettokontrakt har operatøren sjølv ansvar for marknad, informasjon og billettering.

 

Ledige stillingar

Søk på stillinga som rådgjevar hos skoleskyss i avdeling Transporttilbud innan 9. september (arbeidsstad Leikanger eller Bergen)

Ønsker du å søke jobb som sjåfør eller mannskap, må du kontakte operatørane direkte.

Kontaktinfo for presse

Skyss, som Kringom er ein del av, har ansvaret for kollektivtilbodet i Vestland. Sjølve transporttenestene blir utførte av sjølvstendige operatørselskap på oppdrag for Skyss.

Kontaktpunkt for media:

Utanfor vanleg kontortid svarar vi berre på spørsmål som gjeld akutte hendingar og situasjonar. Andre spørsmål vert svart ut i kontortida. Vi ber om forståing for dette.

 

Pressekontakt Camilla Lundberg Berntzen

Telefon: 995 70 955

camilla.berntzen@skyss.no

Pressekontakt Ingrid Dreyer

Telefon: 975 00 206

ingrid.dreyer@skyss.no

 

NB! Gjeld berre spørsmål frå media. Har du spørsmål som kunde, kan du nytte vårt kontaktskjema her.

Pressebilder

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk